isteni gondolatok
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus KrisztusrólMENÜ

 

elválasztó

 

tetragramma

 

ISTEN NEVE HÉBER NYELVEN íRVA


elválasztó

 

Isten neve,Jehova, kb. 7000-szer szerepel a Bibliában.

Isten nevére való utalás a Bibliában kb.408-szor fordul elő.

 

elválasztó

 

A Biblia legközismertebb helyein is utalást találunk az Isten nevére :


a) A tizparancsolat-ban

 

5Mózes 5:11

Jehovának, a te Istenednek a nevét méltatlan módon ajkadra ne vedd, mert Jehova nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét méltatlan módon ajkára veszi.

 

b) A 23-as zsoltárban

 

Zsoltárok 23:3


Lelkemet felüdíti,

Az igazságosság ösvényein vezet nevéért.


c) A Mi Atyánk-ban

 

Máté 6:9


Ti tehát így imádkozzatok:

»Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved

 

elválasztó

 

A Biblia legismeretlenebb helyein is utalást találunk az Isten nevére :a) Malakiás könyvében - üzenet a papoknak


Malakiás 1:6


»A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő nagy urát. Ha tehát én atya vagyok, hol a nekem járó tisztelet? Ha nagy Úr vagyok, hol a nekem járó félelem?« — ezt mondja a seregek Jehovája nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet.

»És ti ezt kérditek: ,Hogyan vetjük meg a nevedet ?’«


Malakiás 2: (1),2


„Most pedig nektek szól ez a parancsolat, ti papok. 2 Ha nem hallgattok rá, és meg nem szívlelitek, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek — mondja a seregek Jehovája —, akkor rátok küldöm az átkot, és megátkozom áldásaitokat. Már meg is átkoztam, mivel nem szívlelitek meg.”


b) Malakiás könyvében – üzenet mindenkinek


Malakiás 1:11


Napkelettől napnyugatig nagy lesz az én nevem a nemzetek között. Mindenütt áldozati füstöt füstölögtetnek, és ajándékot visznek nevemnek, tiszta ajándékot; mert nagy lesz nevem a nemzetek között” — ezt mondja a seregek Jehovája.


Malakiás 1:14


„Átkozott, aki ravaszul cselekszik, amikor van hím állat a nyájában; fogadalmat tesz, és sérültet áldoz Jehovának. Mert nagy Király vagyok én — mondja a seregek Jehovája —, és félelmet keltő lesz nevem a nemzetek között.”


Malakiás 2:5


Szövetségem élet és béke szövetsége volt vele; és mindezeket megadtam neki, hogy féljen engem. Ő pedig félt engem, igen, rettegés fogta el nevem miatt.


Malakiás 3:(14,15)16 (17,18)


Azt mondjátok: »Hiábavaló az Isten szolgálata. Mi hasznunk van abból, hogy eleget teszünk az iránta való kötelezettségeinknek, és hogy szomorúan járunk a seregek Jehovája miatt? 15 Most azért boldognak mondjuk az elbizakodottakat. A gonosztevők is gyarapodnak, próbára teszik Istent, mégsem esik bántódásuk.«”16 Akkor a Jehovát félők beszélgettek egymással, mindegyik a maga társával; Jehova pedig figyelt és hallgatta őket. És emlékkönyvet kezdtek írni őelőtte azokról, akik félik Jehovát, és azokról, akik gondolnak az ő nevére.17Enyéim lesznek — mondja a seregek Jehovája — azon a napon, amelyen különleges tulajdont hozok létre. Könyörületes leszek hozzájuk, mint ahogyan könyörületes a férfi a fiához, aki

szolgálja őt. 18 Ti pedig újra látni fogjátok a különbséget az igazságos és a gonosz között, aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja őt.”

 

Malakiás 4:2


Reátok pedig, akik félitek nevemet, felragyog a nap igazságosságot és gyógyulást hozva szárnyain. Kimentek majd, és ugrándoztok, mint a hizlalt borjak.”

 

elválasztó

 

Isten imádata- kezdetben

a) Hely

5Mózes 12:11


Akkor majd arra a helyre, melyet Jehova, a ti Istenetek kiválaszt, hogy a neve ott lakozzék, oda vigyetek mindent, amit parancsolok nektek: égő felajánlásaitokat, áldozataitokat, tizedeiteket, kezetek adományát és mindazt, amit fogadalmi felajánlásul kiválasztotok, ahogyan megfogadtátok azt Jehovának

 

Nehémiás 1:9


De amikor visszatértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és megcselekszitek azokat, akkor ha szétszórtjaitok az egek szélén lesznek is, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, melyet kiválasztottam, hogy ott lakozzon az én nevem.


b) Ház


1Királyok 8:16


»Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet, Izraelt Egyiptomból, Izrael egyik törzséből sem választottam várost, hogy házat építsenek ott, és ott maradjon a nevem; ám kiválasztom Dávidot népem, Izrael fölé.«

Jeremiás 34:15

 

Ti pedig a mai napon megtértek, és azt teszitek, ami helyes a szememben, hiszen mindenki szabadulást hirdet a társának, és szövetséget köttök előttem abban a házban, amely a nevemet viseli.

 

c) Város

1Királyok 11:36


A fiának e g y törzset adok, hogy Dávidnak, az én szolgámnak mindenkor legyen lámpása előttem Jeruzsálemben, a városban, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy oda helyezzem nevemet.


Dániel 9:19


Ó, Jehova, hallgass meg! Ó, Jehova, bocsáss meg! Ó, Jehova, figyelj és cselekedj! Ne késlekedj önmagadért, ó, Istenem, hiszen városod és néped a te nevedet viseli !”


d) Oltár


2Mózes 20:24


Földből készíts nekem oltárt, és azon áldozd fel égő felajánlásodat és közösségi áldozatodat, juhodat és marhádat. Minden olyan helyen, ahol azt akarom, hogy megemlékezzenek a nevemről, eljövök hozzád, és meg foglak áldani téged.

 

2Krónikák 33:4


Oltárokat épített Jehova házában, amely felől Jehova ezt mondta: „Jeruzsálemben lesz az én nevem időtlen időkig.


e) Isten ládája


2Sámuel 6:2

Akkor Dávid és a vele levő egész nép fölkerekedett, és elment Baálé-Júdába, hogy felhozza onnan az igaz Isten ládáját, amely egy névről, a seregek Jehovájának nevéről neveztetik, aki a kerubokon ül.


1Krónikák 13:6


Akkor Dávid és egész Izrael fölvonult Baálába, Kirját-Jeárimba, amely Júdához tartozik, hogy felhozzák onnan az igaz Istennek, a kerubokon ülő Jehovának ládáját, amely az ő nevéről neveztetik.

 

e) Áldozatok


5Mózes 16:2


Áldozd fel a pászkát Jehovának, a te Istenednek a nyájadból és a csordádból azon a helyen, amelyet Jehova kiválaszt, hogy ott lakozzon a neve.


Zsoltárok 96:8


Adjátok meg Jehovának neve dicsőségét,

Vigyetek ajándékot, és lépjetek be udvaraiba!

 

 

elválasztó

A névadás Istentől van.

 

1Mózes 2:19,20

 

És Jehova Isten megformált a földből minden mezei vadat és az egek minden repdeső teremtményét, és az emberhez vitte őket, hogy lássa, az milyen nevet ad nekik. És minden élő léleknek az lett a neve, amit az ember adott neki. 20 Az ember tehát nevet adott minden háziállatnak, az egek repdeső teremtményeinek és a föld minden mezei vadjának, de az ember nem talált magának segítőt, mintegy kiegészítőt.

 

 

elválasztó

 

Isten jelentette ki a JEHOVA nevét


2Mózes 3:15


És Isten még egyszer elmondta Mózesnek:

„Így szólj Izrael fiaihoz: »Jehova, a ti ősatyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött hozzátok.« Ez az én nevem időtlen időkig, és erről fognak emlékezni rám nemzedékről nemzedékre.


Ézsaiás 42:8


Én vagyok Jehova. Ez a nevem, és senki másnak nem adom dicsőségemet, sem dicséretemet a faragott képmásoknak

 

 

elválasztó

 

Nevének saját magyarázata: AZZÁ VÁLOK, AMIVÉ VÁLNI AKAROK.”

= mindent meg tud tenni amit csak elhatároz, hogy megtesz


2Mózes 3:13,14


Mózes azonban így szólt az igaz Istenhez: „Ha most elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik: »Ősatyáitok Istene küldött hozzátok«, és ők erre megkérdezik tőlem: »Mi a neve ?«, akkor mit mondjak nekik?” 14 Isten erre ezt mondta Mózesnek: „AZZÁ VÁLOK, AMIVÉ VÁLNI AKAROK.” Majd hozzátette: „Ezt mondd Izrael fiainak: »Az AZZÁ VÁLOK küldött engem hozzátok.«”

 

 

elválasztó

 

Neve: dicsérete


a) Neve: legfelségesebb


Zsoltárok 83:16,(17),18


Töltsd el arcukat gyalázattal,

Hogy keressék nevedet az emberek, ó, Jehova!

17 Ó, szégyenüljenek meg és rémüljenek el mindenkorra,

Valljanak szégyent és pusztuljanak,

18 Hogy megtudják az emberek, hogy te, akinek neve Jehova,

Egymagad vagy a Legfelségesebb az egész föld felett.


b) Neve: kiváló ( és egyedülálló )


Jakab 2:7

 

Nemde káromolják azt a kiváló nevet, amelyről elneveztettetek.


c) Neve: fenséges


Zsoltárok 8:1

Ó, Urunk, Jehova, mily fenséges a neved az egész földön


d) Neve: dicsőséges és félelmet keltő


5Mózes 28:58


Ha nem ügyelsz arra, hogy megtartsd e törvénynek minden szavát, amelyek ebbe a könyvbe le vannak írva, hogy féld ezt a dicsőséges és félelmet keltő nevet, Jehováét, a te Istenedét,


e) Neve: gyönyörüséges


Zsoltárok 135:3

Dicsérjétek Jahot, mert Jehova jó.

Zengjetek éneket a nevének, hisz gyönyörűséges az.


f) Neve: páratlanul magasztos


Zsoltárok 148:13


Dicsérjék Jehova nevét, Mert egyedül az ő neve páratlanul magasztos.

Méltósága felette áll égnek és földnek


g) Isten neve: szent


Zsoltárok 105:3

Dicsekedjetek az ő szent nevével,

Örüljön a szívük azoknak, akik Jehovát keresik

 

elválasztó


Istenről úgy általában


a) ne szentségtelenítsd meg” nevemet


3Mózes 18:21


Ne engedd, hogy Moloknak szenteljenek bárkit is az utódaid közül. Ne szentségtelenítsd meg ezzel Istened nevét. Én vagyok Jehova.


b) Isten = 1, és a neve is = 1 ; Csak 1 igaz Isten van ( 1 = nincs más )


Zakariás 14:9


Jehova pedig király lesz az egész föld felett. Azon a napon Jehova egy lesz, és a neve is egy.


1 korintusz 8:5,6


5Mert még ha vannak is, akiket „isteneknek” neveznek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy van sok „isten” és sok „úr”, 6 számunkra valójában egy Isten van, az Atya, akiből van minden, és mi őérte; és egy Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi őáltala.


1Timóteus 2:3-6


3Ez jó és elfogadható a mi Megmentőnk, Isten szemében, 4 akinek az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson. 5 Mert egy Isten van, és egy közvetítő Isten és emberek között: egy ember, Krisztus Jézus, 6 aki megfelelő váltságul adta magát mindenkiért — erről fognak tanúskodni a meghatározott időben.


c)  Neve miatt cselekszik, vagy nem cselekszik


Ézsaiás 48:9


Nevemért türtőztetem haragom, és dicséretemért fékezem magam irántad, hogy ki ne vágassál.


Ezékiel 36:22

 

Azért így szólj Izrael házához: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Nem értetek teszem, ó, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, amelyet ti megszentségtelenítettetek a nemzetek között, ahová bementetek.’«


d) A nemzetek is meg kell ismerjék a nevét


Zsoltárok 86:9


A nemzetek, melyeket alkottál, mind eljönnek,

És meghajolnak előtted, ó, Jehova,

Dicsőséget adva nevednek.

 

e) Neve védelem


Példabeszédek 18:10


Erős torony Jehova neve. Oda fut az igaz, és védelmet talál.


f) Neve örökre fenmarad


Zsoltárok 135:13


Ó, Jehova, neved időtlen időkig fennmarad.

Ó, Jehova, emlékezeted nemzedékről nemzedékre száll.


Dániel 2:20,(21,22)


megszólalt Dániel, és ezt mondta: „Legyen áldott Isten neve időtlen időktől fogva időtlen időkig, mert övé a bölcsesség és a hatalom! ! 21 Ő változtatja meg az időket és időszakokat, királyokat mozdít el, és királyokat támaszt, bölcsességet ad a bölcseknek, és ismeretet azoknak, akik tudják, mi a tisztánlátás. 22 Ő tárja fel a mély és rejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.

 

g) Nevét hordani kiváltság


Ézsaiás 4:1


És azon a napon hét asszony ragad meg e g y férfit, és ezt mondják: „A magunk kenyerét esszük majd és a saját köntösünket hordjuk, csak hadd  neveztessünk a te nevedről, hogy megszabaduljunk gyalázatunktól.


h) Azt akarja, hogy emlékezzenek meg az Ő nevéről


2Mózes 20:24


Földből készíts nekem oltárt, és azon áldozd fel égő felajánlásodat és közösségi áldozatodat, juhodat és marhádat. Minden olyan helyen, ahol azt akarom, hogy megemlékezzenek a nevemről, eljövök hozzád, és meg foglak áldani téged.


Ézsaiás 24:15


Ezért dicsőíteni fogják a világosság vidékén Jehovát, a tenger szigetein  Izrael Istenének, Jehovának a nevét.


i) Megismerteti a nevét


Ezékiel 39:7


Megismertetem szent nevemet népem, Izrael körében, és  megtudják a nemzetek, hogy én vagyok Jehova, a Szent Izraelben.«


j) Nincs hozzá hasonló


Jeremiás 10:6


Ó, Jehova, senki sincs, aki valamiképpen hozzád hasonló volna! Nagy vagy te, és nagy a te neved hatalomban


k) Isten szeretné ha megismernék őt


Jeremiás 16:21


Ezért hát, íme, megismertetem velük, ezúttal megismertetem velük kezemet és hatalmasságomat, és megtudják, hogy az én nevem Jehova.”


l) Isten imádatának egyik feltétele << segítségül hívni Jehova nevét >>


Cselekedetek 22:16


Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és mosd le bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét


m) Nagy tisztelettel lesznek iránta és a neve iránt


Ézsaiás 59:19


És félni fogják Jehova nevét napnyugat felől, és napkelet felől az ő dicsőségét, mert eljön, mint egy szorongató folyam, melyet maga Jehova szelleme hajt.


n) Az egész föld meg fogja ismerni, és tisztelni fogja Őt


Zsoltárok 102:15


Félik majd a nemzetek Jehova nevét, A föld összes királya dicsőségedet.


Malakiás 1:11


Napkelettől napnyugatig nagy lesz az én nevem a nemzetek között. Mindenütt áldozati füstöt füstölögtetnek, és ajándékot visznek nevemnek, tiszta ajándékot; mert nagy lesz nevem a nemzetek között” — ezt mondja a seregek Jehovája.

 

o) Az egész föld (minden nemzet) imádni fogja


Zsoltárok 66:4


A föld minden lakója meghajol előtted,

És éneket zengnek neked, éneket zengnek a te nevednek


Jelenések 15: (3),4


Ők Mózesnek, az Isten rabszolgájának énekét és a Bárány énekét éneklik:

„Nagyok és csodálatosak a cselekedeteid, Jehova Isten, aki a Mindenható vagy. Igazságosak és igazak az útjaid, örökkévalóság Királya. 4 Ki ne félne téged, Jehova, és ki ne dicsőítené a nevedet, hiszen egyedül te vagy lojális. Mert eljön majd az összes nemzet, és imádatot mutat be előtted, mivel nyilvánvalóvá lettek igazságos rendeleteid. ”


p) Isten vezet-oktat, a nevéért


Zsoltárok 31:3


Mert te vagy az én kőszirtem és erődöm,

S nevedért vezetsz engem, és vezérelsz.


Zsoltárok 86:11,12


Oktass engem, ó, Jehova, utadra.

Igazságodban fogok járni.

Tedd egységessé szívemet, hogy féljem a te nevedet.

12 Magasztallak téged, ó, Jehova Istenem, teljes szívemből,

És időtlen időkig dicsőítem nevedet,


 

r) " nevet szerzett  magának " a választott népe által


2Sámuel 7:23


Melyik az a nemzet a földön, amelyik olyan volna, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten, hogy megváltsa magának mint népet, és nevet szerezzen magának, és nagy és félelmetes dolgokat tegyen értük — hogy elűzze a nemzeteket és isteneiket a te néped elől, amelyet megváltottál magadnak Egyiptomból?

 

Jeremiás 32:20


Jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén mind a mai napig, és Izraelben is, meg az emberek között, hogy nevet szerezz magadnak, amint a mai napon is van

 

 

elválasztó


Isten nevével kapcsolatos tulajdonságai


a) Teremtő Isten


Zsoltárok 148:5


Dicsérjék Jehova nevét, Mert ő parancsolt, és megteremtettek.


Jeremiás 33:2


Ezt mondja Jehova, a föld Alkotója, Jehova, aki megformálta azt, hogy megszilárdítsa, ő, akinek neve Jehova


Ámós 4:13


Mert íme, a hegyek Formálója és a szél Teremtője, az, aki közli a földi emberrel, mi foglalkoztatja az elméjét, aki a hajnalt homályba borítja, aki a föld magaslatain lépdel, annak neve Jehova, a seregek Istene.”


b) Igaz Isten


Jeremiás 32:18


aki szerető-kedvességet cselekszel ezrekkel, és aki megfizetsz az atyák vétkéért őutánuk fiaik keblébe. Te vagy az igaz Isten, a Nagy, az Erős, akinek seregek Jehovája a neve.


c) Mindenható Isten


2Mózes 6:3


Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak eddig úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de Jehova nevemen nem ismertettem meg magam velük.


b) Örökké való Isten


Dániel 2:20,(21,22)


megszólalt Dániel, és ezt mondta: „Legyen áldott Isten neve időtlen időktől fogva időtlen időkig, mert övé a bölcsesség és a hatalom! ! 21 Ő változtatja meg az időket és időszakokat, királyokat mozdít el, és királyokat támaszt, bölcsességet ad a bölcseknek, és ismeretet azoknak, akik tudják, mi a tisztánlátás. 22 Ő tárja fel a mély és rejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.


m) Türelmes Isten


Ézsaiás 48:9


Nevemért türtőztetem haragom, és dicséretemért fékezem magam irántad, hogy ki ne vágassál.

 

 

elválasztó

 

 

 

2010.11.09.

 


 

Asztali nézet