isteni gondolatok
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus KrisztusrólMENÜ

 

 

Ki az igaz keresztény?

 

 


Keresztény szó eredete a "cristiani " (cristiano többes számú alakja) szó fordításából származik, ami:

 

1. Krisztuséi,

2. Krisztus követői-t jelent.

 

Bárki vallhatja magát kereszténynek, de nem biztos hogy az egekben is úgy tekintik.

Miért?

Azért mert nem Biblia szerinti a Krisztus követése!

 

A Biblia arra ösztönöz,hogy vizsgáljunk meg mindent, hogy Isten kijelentéseivel  eggyezőek-e ?


1János 4:1


Szeretteim, ne higgyetek minden ihletett kijelentésnek, hanem tegyetek próbát az ihletett kijelentésekkel, hogy lássátok, vajon az Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.

 

A Biblia = Isten Szava olyan akár egy tükör. A segítségével meg lehet látni a teljes igazságot.


2 Timóteusz 3:16,17

 

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre, 17 hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.

 

Emberek írták, de Isten inditotta őket, illetve, ihlette őket az írásra.


2 Péter 1:20,21

 

Mert először is tudjátok azt, hogy az Írásnak egyetlen próféciája sem származik valamilyen egyéni értelmezésből. 21 Prófécia ugyanis soha nem hozatott ember akaratából, hanem Istentől szóltak emberek, amint a szent szellem vezette őket.

 

A Biblia szerint, a prédikálás a keresztényiség egyik legfontosabb ismertető jele.

 

Mi a prédikálás központi témája ?


ISTEN KIRÁLYSÁGA

 

Ki volt az első aki prédikálta Isten Királyságát?


Máté 3:1,2

 

Azokban a napokban eljött Keresztelő János, és prédikált Júdea pusztájában, 2 és ezt mondta: „Tanúsítsatok megbánást, mert elközeledett az egek királysága.


Jézus  prédikálásának a témája: a királyság jó hírének a hírdetése.


Máté 4:13-17, 23

 

Miután Názáretet elhagyta, Kapernaumba ment, és ott letelepedett a tenger mellett, Zebulon és Naftali területén, 14 hogy beteljesedjen, ami megmondatott Ézsaiás próféta által, aki így szólt: 15 „Ó, Zebulon földje és Naftali földje a tenger útja mentén, a Jordánon túl, a nemzetek Galileája! 16 A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és akik a halál árnyékának földjén ültek, azoknak világosság támadt.     23 Aztán körös-körül bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, prédikálta a királyság jó hírét, és gyógyított mindenféle betegséget meg mindenféle fogyatékosságot a nép között.

 

A 12 tanítvány, szintén ebből a célból lett elküldve Jézustól.

 

Máté 10:5(1-23)

 

Ezt a tizenkettőt küldte el Jézus, és a következő utasításokat adta nekik: „A nemzetek útjára ne térjetek, és szamáriai városba ne menjetek be.

 

Később a 70 tanítvány, szintén ebből a célból lett elküldve Jézustól. Kettesével mentek el, ahogy Jézus megparancsolta nekik.

 

Lucács 10:1(1-11)

 

Ezek után az Úr kijelölt hetven másikat, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helyre, ahová ő maga is menni készült.

 

Arra tanította a követőit, hogy imádkozzanak Istenhez Isten Királyságának az eljöveteléért.


Máté 6:9,10

 

Ti tehát így imádkozzatok:

»Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved. 10 Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is.


A világméretű prédikálás az utolsó napok jele, és ennek a világnak a végéig fog tartani.


Máté 24:14

 

És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég.


Jézus és a 12 tanítvány együtt is ugyanezt tette.


Lucács 8:1

 

Röviddel ezután elkezdett városról városra és faluról falura járni, prédikálva és hirdetve az Isten királyságának jó hírét. És vele volt a tizenkettő.

 

Mindennap és mindenhol ezt cselekedték.

 

Apostolok cselekedetei 5:42

 

És a templomban és házról házra mindennap szakadatlanul folytatták a tanítást és a jó hír hirdetését a Krisztusról, vagyis Jézusról.

 

Keresték az alkalmakat, hogy minél t öbb embert elérhessenek.

 

Apostolok cselekedetei 16:13


Sabbatnapon pedig kimentünk a kapun kívülre, egy folyó mellé, ahol — úgy gondoltuk — van egy olyan hely, ahol imádkozni szoktak, majd leültünk, és beszélni kezdtünk az egybegyűlt asszonyoknak

Az apostolok -mint Jézus követői- nyilvánosan és házról házra is prédikáltak.


Apostolok cselekedetei 20:20

 

eközben nem tartottam vissza magam attól, hogy elmondjak nektek mindent abból, ami hasznos, és attól sem, hogy nyilvánosan és házról házra tanítsalak benneteket,

 

Városról városra járva prédikálta Jézus Isten királyságának jó hírét.


Lucács  4:43,44

 

De ő így szólt hozzájuk: „Más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságának jó hírét, mert ezért küldettem el.” 44 Így tehát Júdea zsinagógáiban folytatta a prédikálást.

 

Még a papok is megtértek.

 

Apostolok cselekedetei 6:7

 

Ennélfogva az Isten szava tovább növekedett, és a tanítványok száma igencsak sokasodott Jeruzsálemben, és a papoknak nagy sokasága kezdett engedelmeskedni a hitnek.


A prédikálás, Isten akaratából van.


Titusz 1:1-4

 

Pál, Isten rabszolgája és Jézus Krisztus apostola az Isten választottainak hite szerint és azon igazság pontos ismerete szerint, amely összhangban van az Isten iránti odaadással 2 az örök élet reménysége alapján, amelyet Isten, aki nem hazudhat, hosszú-hosszú idők előtt megígért, 3 míg ellenben a meghatározott időben nyilvánvalóvá tette szavát a prédikálásban, mellyel megbíztak a mi Megmentőnk, Isten parancsából; 4 Titusznak, a közös hit szerinti igazi gyermeknek:

Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Megmentőnktől!

 

Meg lett j övendőlve: a világba levő emberek nagy többségének, egyszerűen bolondságnak fog majd tűnni, Isten királyságának a prédikálása .


1 korintusz 1:18-21

 

A kínoszlopról való beszéd ugyanis bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megmentésben részesülünk, Isten ereje. 19 Mert meg van írva: „El fogom veszteni a bölcsek bölcsességét, és félretolom a műveltek intelligenciáját.” 20 Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol ennek a világrendszernek a vitázója? Nem tette-e bolondsággá az Isten a világ bölcsességét? 21 Mivel ugyanis — az Isten bölcsességének megfelelően — a világ a maga bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent, az Isten jónak látta, hogy a prédikált dolgok bolondsága által mentse meg a hívőket.


Meg lett jövendőlve: - a prédikálás által - mindannyian Jehovától tanítottak lesznek.


János 6:44,45

Senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza őt; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. 45 Meg van írva a Prófétákban: »És mindannyian Jehovától tanítottak lesznek.« Mindenki, aki az Atyától hallott és tanult, hozzám jön.

 

Először Antiókiában nevezik kereszténytényeknek  Jézus követőit.


Apostolok cselekedetei 11:25,26

 

Így hát elment Tárzuszba, hogy felkutassa Sault, 26 és miután megtalálta, elvitte Antiókiába. Így történt, hogy egy egész évig egybegyűltek velük a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, és először Antiókiában volt, hogy a tanítványokat isteni gondviselés által keresztényeknek hívták.


A prédikálás királyi parancs, mivel Jézus lett kinevezve az Atyától  Isten királyságának

a királyává.


Máté 28:19,20

 

Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében, 20 és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig.”

 

Ha kereszténynek vallod magad, kérdezd meg magadtól, azt teszem amit az Úr Jézus tett, követve az ő példáját,  ahogyan azt ő hátrahagyta? 

 

Ha kereszténynek vallod magad, kérdezd meg magadtól, azt teszem amit az Úr Jézus parancsolt az ő követőinek, ahogyan azt ő hátrahagyta? 

 

Prédikálod-e Isten Királyságának a jó hírét egésszen addig amíg ez a világ tart ? 

 

 

Ha igen, akkor te egy igaz kersztény vagy!

 

2010.11.09.

 


 


 

Asztali nézet