isteni gondolatok
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus KrisztusrólMENÜ

 

ISTEN NÉPE

 

elválasztó

 

Isten népe föbb jellemzői:

az ő nevéről neveztetik,

segítségül hívja Jehova nevét,

● először Izraelt választotta népének,

● később a nemzetekből választott népet magának,

az Ő népe szolgálja Őt,

az Ő népe, az Ő neve által felmagasztatik,

● megváltja népét,

● megjutalmazza a népét,

nem hagyja el népét az Ő nevéért,

● a népe tagjait a nemzetek kivánatosainak tekinti,

népétől félni fognak,

népe prédikál és tanít,

népe az Ő nevében cselekszik,

● népe tagjai önként adja át magát Istennek és megkeresztelkedik,

● népe 144000 tagja a menybe jut,

népe, az Ő nevében cselekszik,

Isten azt akarja, hogy a neve hírdetve legyen az egész földön, az Ő népe által,

Isten népe az Ő nevében prédikál,

● a hírdetés Istentől van,

népe azt szeretné a föld összes népe megismerje Isten nevét, elhatározásait.

 

elválasztó


Isten népe, az ő nevéről neveztetik


2Krónikák 7:14


és megalázkodik az én népem, amely nevemről neveztetik, imádkozik, és keresi arcomat, és megtér gonosz útjairól, akkor én meghallgatom őket az egekből, megbocsátom bűnüket, és meggyógyítom földjüket.


Mikeás 4:5


Mert minden nép a maga istenének nevében jár, mi pedig Jehovának, a mi Istenünknek nevében járunk időtlen időkig, sőt örökké.


Cselekedetek 15:14


Simeon részletezte, hogyan fordította először az Isten a figyelmét a nemzetekre, hogy népet szerezzen közülük a nevének.

 

 

A megmentés egyik feltétele , segítségül hívni Jehova nevét.


Jóel 2:32

 

És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmenekül


Cselekedetek 2:21


És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni.’«


Róma10:13


Mert „mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni”


Mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, az szolgálja Őt


Sofoniás 3:9


Akkor tisztává változtatom a népek nyelvét, hogy mindannyian segítségül hívják Jehova nevét, hogy vállvetve szolgálják őt

 

 

Az Ő népe,segítségül hívja Jehova nevét


Zakariás 13:9


És a harmadrészt átviszem a tűzön, és megtisztítom őket, mint ahogyan az ezüstöt tisztítják, és megpróbálom őket, mint ahogyan az aranyat próbálják. Segítségül hívja nevemet, és én válaszolok neki. Ezt mondom: »Ez az én népem«, az pedig így felel: »Jehova az én Istenem.«”


Először Izraelre helyezte a nevét


4Mózes 6:27


És helyezzék nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket


Később népét a nemzetekből választotta


Zsoltárok 86:9


A nemzetek, melyeket alkottál, mind eljönnek,És meghajolnak előtted, ó, Jehova,Dicsőséget adva nevednek.


Cselekedetek 15:17


hogy akik megmaradnak az emberek közül, komoly igyekezettel keressék Jehovát, minden nemzetből való emberekkel együtt, azokkal, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja Jehova, aki véghezviszi ezeket,


Isten szolgája az Ő népe


Nehémiás 1:11


Ó, Jehova, kérlek, legyen figyelmes füled a te szolgád imájára, és a te szolgáid imájára, akik gyönyörködnek abban, hogy félik a te nevedet. Kérlek, adj sikert ma szolgádnak, s tedd, hogy ez az ember megszánja őt!”


Isten népe, Isten neve által felmagasztatik

 

Zsoltárok 89:16


Neved miatt vigadnak egész nap,

És igazságosságodban felmagasztaltatnak.

 

Megváltja népét


2Sámuel 7 : 23

Melyik az a nemzet a földön, amelyik olyan volna, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten, hogy megváltsa magának mint népet, és nevet szerezzen magának, és nagy és félelmetes dolgokat tegyen értük — hogy elűzze a nemzeteket és isteneiket a te néped elől, amelyet megváltottál magadnak Egyiptomból?

 

Ézsaiás 47:4


„Van Valaki, aki megvált bennünket. Seregek Jehovája a neve, Izrael Szentje.”


AzIstenfélők jutalma


Zsoltárok 5:11


De akik nálad keresnek menedéket, mind örvendezni fognak,

Időtlen időkig örömmel kiáltanak.

Nem engeded, hogy feléjük közelítsenek,

És akik szeretik nevedet, ujjongani fognak benned.


Hébereknek 6:10


Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a munkátokról és a szeretetről, amelyet neve iránt tanúsítottatok azzal, hogy a szenteknek szolgáltatok, és továbbra is szolgáltok.


Jelenések 3:12


Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és semmiképpen nem megy ki abból többé, és felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből, az én Istenemtől száll alá, és az én új nevemet.


Nem hagyja el népét az Ő nevéért


1Sámuel 12:22

 

Jehova ugyanis nem hagyja el népét az ő nagy nevéért, mert Jehova elhatározta, hogy népévé tesz titeket.


Malakiás 3:(14,15)16 (17,18)


Azt mondjátok: »Hiábavaló az Isten szolgálata. Mi hasznunk van abból, hogy eleget teszünk az iránta való kötelezettségeinknek, és hogy szomorúan járunk a seregek Jehovája miatt? 15 Most azért boldognak mondjuk az elbizakodottakat. A gonosztevők is gyarapodnak, próbára teszik Istent, mégsem esik bántódásuk.«”16 Akkor a Jehovát félők beszélgettek egymással, mindegyik a maga társával; Jehova pedig figyelt és hallgatta őket. És emlékkönyvet kezdtek írni őelőtte azokról, akik félik Jehovát, és azokról, akik gondolnak az ő nevére.17 „Enyéim lesznek — mondja a seregek Jehovája — azon a napon, amelyen különleges tulajdont hozok létre. Könyörületes leszek hozzájuk, mint ahogyan könyörületes a férfi a fiához, aki szolgálja őt. 18 Ti pedig újra látni fogjátok a különbséget az igazságos és a gonosz között, aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja őt.”


Jelenések  11:18

 

De megharagudtak a nemzetek, és eljött a te haragod, és a meghatározott idő arra, hogy megítéltessenek a halottak, és megadd jutalmukat rabszolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek és azoknak, akik félik a nevedet, kicsiknek és nagyoknak, és pusztulást hozz azokra, akik pusztítják a földet.


A nemzetek kivánatosai


Zsoltárok 66:4


A föld minden lakója meghajol előtted,

És éneket zengnek neked, éneket zengnek a te nevednek


Ézsaiás 65:1


„Hagytam, hogy megkeressenek, akik nem kérdezősködtek felőlem. Hagytam, hogy megtaláljanak, akik nem kutattak utánam. »Itt vagyok, itt vagyok!«mondtam a nemzetnek, amely nem hívta segítségül nevemet.


Sokan lesznek a nemzetekből is, akik az Ő nevéről neveztetnek


Sofoniás 3:9


Akkor tisztává változtatom a népek nyelvét, hogy mindannyian segítségül hívják Jehova nevét, hogy vállvetve szolgálják őt


Jelenések 15: (3),4


Ők Mózesnek, az Isten rabszolgájának énekét és a Bárány énekét éneklik:

„Nagyok és csodálatosak a cselekedeteid, Jehova Isten, aki a Mindenható vagy. Igazságosak és igazak az útjaid, örökkévalóság Királya. 4 Ki ne félne téged, Jehova, és ki ne dicsőítené a nevedet, hiszen egyedül te vagy lojális. Mert eljön majd az összes nemzet, és imádatot mutat be előtted, mivel nyilvánvalóvá lettek igazságos rendeleteid. ”


Isten népétől félni fognak


5Mózes 28:10


És a föld minden népe meg fogja látni, hogy Jehova nevéről neveztetsz, és félni fognak tőled


Isten népe prédikál és tanít

 

Zsoltárok 22:22


Hirdetem nevedet az én testvéreimnek,

Dicsérlek téged a gyülekezetben.


Zsoltárok 105:1


Adjatok hálát Jehovának, hívjátok segítségül a nevét!

Ismertessétek meg tetteit a népek között!


Máté 28:19,(20)


Menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden nemzetből embereket, alámerítve őket az Atya, a Fiú és a szent szellem nevében, 20 és megtanítva őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a dolgok rendszere befejezéséig”


Róma15:9


és hogy a nemzetek az irgalmasságáért dicsőítsék az Istent. Mint ahogy meg van írva: „Ezért foglak nyíltan megvallani a nemzetek között, és nevednek zengek éneket.”


Héberek 2:12


amint mondja: „Hirdetem nevedet a testvéreimnek; énekkel dicsérlek a gyülekezetben.”


János harmadik levele (6),7


6 Ők tanúskodtak is szereteted mellett a gyülekezet előtt. Kérlek, az Istenhez méltó módon bocsásd ezeket útjukra. 7 Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadva el a nemzetekből valóktól.


Isten népe, az Ő nevében cselekszik


Zsoltárok 118:10,11,12


10 A nemzetek mind körülvettek engem.

Jehova nevében tartottam távol őket.

11 Körülvettek, igen, be voltam kerítve.

Jehova nevében tartottam távol őket.

12 Körülvettek, mint a méhek;

Kihunytak, mint a tövistűz.

Jehova nevében tartottam távol őket.


Megkeresztelkedésről és Isteni önátadásrólCselekedetek 22:16


Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és mosd le bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét.«


Máté 28:19


Menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden nemzetből embereket, alámerítve őket az Atya, a Fiú és a szent szellem nevében,


A  144000-ről


Jelenések 14:1


És láttam, és íme, a Bárány ott állt a Sion-hegyen, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az ő neve és az ő Atyja neve.


Jelenések 22:4


és látni fogják az arcát, neve pedig a homlokukon lesz.


Isten azt akarja, hogy a neve hírdetve legyen az egész földön


2Mózes 9:16


De azért tartottalak életben, hogy megmutassam neked a hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön.

 

Ruth 4:14


És az asszonyok ezt mondták Naominak: „Áldott legyen Jehova, aki nem hagyott téged kiváltó nélkül; hogy hirdessék nevét Izraelben!


A hírdetés Istentől van


Róma 9:17


Az Írás ugyanis ezt mondja a fáraónak: „Éppen azért hagytam, hogy megmaradj, hogy megmutassam rajtad a hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön.”

 

Isten népe, az Ő nevében prédikál


5Mózes 32:3


Én bizony Jehova nevét hirdetem.

Ismerjétek el Istenünk nagyságát!


Ézsaiás 12:4


4 Azon a napon majd így szóltok: „Adjatok hálát Jehovának! Hívjátok segítségül a nevét. Ismertessétek meg cselekedeteit a népek között. Emlegessétek, hogy felmagasztaltatott a neve.


Jeremiás 34:15


Azt mondtam: „Nem említem őt, nem is beszélek többé nevében.” De szívemben olyannak bizonyult az, mint a csontjaimba rekesztett, perzselő tűz. Belefáradtam abba, hogy magamban tartsam, és képtelen voltam elviselni


Ezékiel 3:17

 

Embernek fia! Őrállóvá tettelek Izrael háza számára; beszédet fogsz hallani a számból, és figyelmeztesd őket a nevemben.


Zakariás 10:12


Hatalmasabbá teszem őket Jehovában, és az ő nevében járnak majd« — ez Jehova kijelentése.”


Róma15:9


és hogy a nemzetek az irgalmasságáért dicsőítsék az Istent. Mint ahogy meg van írva: „Ezért foglak nyíltan megvallani a nemzetek között, és nevednek zengek éneket.”


Hébereknek 13:15

 

Őáltala ajánljunk fel mindenkor az Istennek dicséretáldozatot, vagyis az ajkak gyümölcsét, amelyek nyilvános kijelentést tesznek az Ő neve mellett.


Isten népe azt szeretné a föld összes népe megismerje Isten nevét


1Király 8:43


őt is hallgasd meg az egekből, szilárd lakhelyedről, és tedd meg mindazt, amiért hozzád kiált az idegen; hogy a föld összes népe megismerje nevedet, hogy ugyanúgy féljenek téged, ahogy néped, Izrael, és megtudják, hogy a te nevedet viseli ez a ház, amelyet építettem


2Krónikák 6:32,33


Az idegent is, aki nem tartozik népedhez, Izraelhez, és aki eljön messze földről a te nagy neved, erős kezed és kinyújtott karod miatt, és ők eljönnek, és imádkoznak e ház felé fordulva, 33 ó, hallgasd meg az egekből, szilárd lakhelyedről, és tedd meg mindazt, amiért hozzád kiált az idegen; hogy a föld összes népe megismerje nevedet, és ugyanúgy féljenek téged, ahogy néped, Izrael, és megtudják, hogy a te nevedet viseli ez a ház, amelyet építettem

 

 

elválasztó

 


 

2010.11.09.

 

Asztali nézet