isteni gondolatok
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus KrisztusrólMENÜ

Az élet értelméről


Paul Gauguin francia festőművész 1891-ben elment a paradicsomi körülményekkel megáldott Francia Polinéziába, hogy teljesebb életet éljen. Kicsapongó múltja azonban betegséget hozott rá és másokra is. Amikor halála közeledtét érezte, festett egy nagy képet, amelyen „az életet nagy misztériumként értelmezte”. Tudod, milyen címet adott Gauguin ennek a festménynek? A következőt:

„Honnan jöttünk? D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?

Mik vagyunk?

Hová megyünk?”

Talán már hallottad másoktól is, hogy hasonló kérdéseket tettek fel. Sok ember tesz fel magának ilyen kérdéseket. De ha nem találnak a kérdéseikre kielégítő válaszokat, és az életüknek nincs igazi értelme, akkor hová fordulhatnak? Talán úgy következtetnek, hogy életük alig-alig különbözik az állatokétól.

 

Vajon létezik valódi boldogság?


Vajon rátalált Gauguin a valódi boldogságra Tahitin, Hiva Oán vagy bármely más szigeten?

Kénytelen volt felismerni, hogy az élet még ezeken a kicsiny trópusi szigeteken sem tudja legyőzni a halált. Nincs tökéletesség ebben a világban. Tahitin töltött első évei alatt egyszer ezt írta: „Már egy ideje lehangolt vagyok, és ez a munkámra is kihat . . . Az öröm az, ami hiányzik.” A derűs tájak, melyeket lefestett, nem teljesítették be a vágyait. Továbbra is szüksége volt pénzre, és egészségi gondjai is voltak. És ebben a környezetben sem kapott választ az élettel kapcsolatos nagy kérdéseire. Miközben ezen az ellentmondáson gondolkodott, elhatározta, hogy egy nagy vászonra fog festeni, és ez lett tahiti munkásságának a remekműve. Ez egy 3,75 méter széles, allegorikus festmény lett, mely a D’où venons-nous? Que sommes-nous? allons-nous? (Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?) címet kapta. Ezáltal próbálta meg kifejezni, hogy mennyire nem érti a világot, létünk kifürkészhetetlen rejtélyét.

Sokan azt állítják, hogy erre a három nagyon egyszerű, de számunkra nagyon fontos kérdésre nem lehet választ kapni.

A tudósok is csak találgatják azt, hogy miként alakulhatott ki az élet itt a földön.


Pedig a válasz könnyen megtalálhtó!


Hol?


Isten Szavában, a Bibliában!


Ime, Isten miként válaszol ezekre a kérdéskre!

 

Honnan jöttünk?

A Biblia azt tanítja, hogy az embereket közvetlenül Isten teremtette. Nem egy közömbös és minden értelemtől mentes evolúció termékei, hanem egy szerető, intelligens Atya gyermekei vagyunk. Figyeld meg a Bibliából ezeket az egyértelmű kijelentéseket:

1Mózes 1:27

Isten megteremtette az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette; férfinak és nőnek teremtette őket.”

Zsoltárok 139:14

„Magasztallak, mert félelmet keltő, mily csodálatosan alkottál meg! Csodálatosak a te műveid, és jól tudja ezt az én lelkem.”

Máté 19:4–6

„Nem olvastátok-e, hogy aki teremtette őket, kezdettől fogva férfinak és nőnek alkotta őket, és ezt mondta: »Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy test lesz.« Úgyhogy ők már nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza.”

Cselekedetek 17:24, 25

„Az Isten, aki alkotta a világot, és mindent, ami abban van, mivel ő égnek és földnek Ura, kézzel készített templomokban nem lakik, sem emberi kezek nem szolgálják ki őt, mintha szüksége volna bármire is, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.”

Jelenések 4:11

„Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.”

 

Miért vagyunk itt?


A NOBEL-DÍJAS Elie Wiesel, aki túlélte a náci holokausztot, egyszer ezt mondta:

„»Miért vagyunk itt?« — ez a legfontosabb kérdés, amellyel szembekerül az ember.”

Te is eltűnődtél már ezen a kérdésen?

Sokan már megtették ezt, de nem találták meg a választ. Arnold Toynbee brit történész megpróbálta meghatározni az élet értelmét, amikor ezt írta:

Az emberiség valódi célja Isten dicsőítése, és hogy örvendjen neki örökké.”

Érdekes, hogy több mint háromezer évvel ezelőtt egy másik férfi, akit jól ismertek éles szemű megfigyeléseiről, megtalálta az alapvető választ. Bölcs Salamon király ezt mondta:

 

Prédikátor 12:13

„A végkövetkeztetés mindezeket hallva ez: Féld az igaz Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember egész kötelessége


Ezt az alapelvet vallotta Isten Fia, Jézus Krisztus is. Földönlétekor mindent megtett azért, hogy égi Atyját dicsőítse. Jézus életét gazdagabbá tette az, hogy a Teremtőjét szolgálta. Ez táplálta és tartotta őt fenn, és ezért mondta a következőket:

 

János 4:34

Az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki küldött engem”

 

Tehát akkor miért vagyunk itt?

Jézushoz, Salamonhoz és Isten sok más szolgájához hasonlóan valódi értelmet és tartós boldogságot találhatunk az életben, ha Isten akaratát cselekedjük.

 

Nagyfokú szeretetét fejezte ki Isten azzal, hogy megteremtette az embereket.

Szerette volna megosztani velük az életet, a létezés örömeit és a boldogságot.

A Teremtő célja az volt, hogy az emberek szoros kapcsolatot ápoljanak vele, megismerjék őt, és hogy kommunikáljanak vele.

Már az a tény is, hogy az emberek keresik az élet értelmét, igazából azt mutatja, hogy az a természetes vágya és egyben a szükséglete is, hogy megismerje az Istent és kapcsolatban  legyen vele. Mivel inteligens teremtményként lettünk megalkotva, azt jelenti, hogy természetes az a vágyunk az, hogy felfedezzünk dolgokat.

És Isten felfedezhető. Illetve, hagyja magát felfedezni. Csak kutatni kell utána ezen a két helyen:

1. a Bibliában

 

Róma 1:20

Mert az ő láthatatlan tulajdonságai világosan látszanak a világ teremtésétől fogva, mivel az alkotott dolgokból érzékelhetők, igen, az ő örök hatalma és istensége, úgyhogy nincs mentség számukra; és

2. a természetben, a teremtésművében, az egész világegyetemben

 

Ézsaiás 42:5

Így szól az igaz Isten, Jehova, az egek Teremtője, a Hatalmas, aki kifeszíti azokat, aki kiteríti a földet és annak termését, aki leheletet ad a rajta levő népnek, és szellemet a rajta járóknak:

Isten Szava azt is feltárja, hogy az emberek egy örök életen át folyamarosan ismeretet fognak szerezni Istenről, a teremtésművéről, ami teljesen kifogja elégíteni  és megelégedéssel tölti majd el őket.

 

Ézsaiás 54:13

Fiaid mindannyian Jehovától tanítottak lesznek, és bőséges lesz fiaid békéje.

 

MÁTÉ 28:19, 20

„Menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden nemzetből embereket, . . . megtanítva őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek!”

 

Merre tartunk ?


Rögtön azután, hogy Ádám és Éva fellázadtak, Isten felfedte az első részleteket arról a szándékáról, hogy egy Királyságot fog felállítani, amely "amely soha nem fog elpusztulni"

 

Dániel 2:44

 

És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig,


Ez a Királyság — amelyért sokakat tanítottak imádkozni a miatyánkban, ahogyan nevezni szokták — számtalan áldást fog hozni az emberiségnek.

 

Máté 6:9, 10

 

Ti tehát így imádkozzatok:

»Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved. 10 Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is. 11 Add meg nekünk ma a mai napra való kenyerünket; 12 és bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. 13 És ne vigyél minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.«


Isten Királysága egy valódi, égi kormányzat, amely óriási hatással lesz az életre a földön.

 

Mit vált valóra Isten Királysága?

 

1. Megszenteli Jehova nevét, és támogatja szuverenitását


Ez 38:23

Fölmagasztalom és megszentelem magamat, és megismertetem magamat sok nemzet szeme láttára; és megtudják, hogy én vagyok Jehova


2. Megszünteti Sátán megtűrt, világ feletti uralmát


Jel 20:2, 3

Az égi Király, Jézus Krisztus „megfogta a sárkányt, az őskígyót, aki az Ördög és Sátán, és ezer évre megkötözte. És a mélységbe vetette, bezárta és lepecsételte azt fölötte, hogy ne vezesse félre többé a nemzeteket, míg véget nem ér az ezer év. Ezek után el kell hogy oldozzák egy kis időre.”


3. Az egész teremtést egyesíti az egyedüli igaz Isten imádatában


Jel 5:13; 15:3, 4

„És hallottam, hogy minden teremtmény, amely az égben, a földön, a föld alatt és a tengeren van, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: »Az áldás, a tisztelet, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké Azé legyen, aki a trónon ül [Jehova Istené], és a Bárányé [Jézus Krisztusé]!«” „Nagyok és csodálatosak a cselekedeteid, Jehova Isten, aki a Mindenható vagy. Igazságosak és igazak az útjaid, örökkévalóság Királya. Ki ne félne téged, Jehova, és ki ne dicsőítené a nevedet, hiszen egyedül te vagy lojális. Mert eljön majd az összes nemzet, és imádatot mutat be előtted, mivel nyilvánvalóvá lettek igazságos rendeleteid.”


4. Visszaállítja a harmonikus kapcsolatot Isten és az emberiség között


Róma 8:19–21

„a teremtés [az emberiség] sóvár várakozással várja az Isten fiainak kinyilatkozását [annak bizonyítékát, hogy akik égi életre lettek feltámasztva, hogy Jézus Krisztussal legyenek, tevékenykedni kezdtek mint uralkodók]. A teremtés ugyanis hiábavalóságnak vettetett alá — nem a maga akaratából, hanem az által, aki alávetette —, mégpedig ama reménység alapján, hogy maga a teremtés [az emberiség általánosságban] meg is fog szabadulni a romlottság rabszolgaságából az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.”


5. Megszabadítja az emberiséget mindennemű háborús fenyegetéstől


Ézs 2:4

„Kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak.”


6. Megtisztítja a földet a korrupt uralkodóktól és az elnyomástól


Zsolt 72:12–14

„ Jehova Messiás-Királya „megszabadítja a segítségért kiáltó szegényt, az elnyomottat is, és bárkit, akinek nincsen segítője. Megszánja az alacsony sorút és a szegényt, a szegények lelkét megmenti ő. Az elnyomástól és erőszaktól megváltja lelküket, és drága lesz vérük a szemében.”


7. Az egész emberiség számára bőségesen gondoskodik élelemről


Zsolt 72:16

Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetejét is bőség árasztja el.”


8. Mindenfajta betegségnek és rokkantságnak véget vet


Luk 7:22; 9:11

„Menjetek el, számoljatok be Jánosnak arról, amit láttatok és hallottatok: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek elmondják a jó hírt.” Jézus Krisztus „kedvesen fogadta őket, és beszélni kezdett nekik az Isten királyságáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyításra volt szükségük”.


9. Kényelmes otthont ad mindenkinek


Ézs 65:21, 22

„Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt.”


10. Mindenkinek kielégítő munkát biztosít


Ézs 65:23

Nem fáradnak hiába, nem veszedelemre szülnek, mert Jehovától megáldott utódok ők, leszármazottaikkal együtt.”


11. Szavatolja a biztonságot és azt, hogy nem leselkedik veszély sem magára az emberre, sem a tulajdonára


Zsolt 37:10, 11

Egy kis idő még, és nincs többé gonosz, nézed a helyét, és nincsen sehol. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében.”


12. Jogot és igazságosságot szolgáltat


Ézs 11:3–5

„A Messiás-Király „nem pusztán szemének látása szerint ítél, nem is csupán fülének hallása szerint fedd. Igazságossággal fogja ítélni az alacsony sorúakat, és egyenességgel nyújt feddést a föld szelídei érdekében . . . Csípőjének öve az igazságosság lesz, és derekának öve a hűség.


13. Mindennemű, természeti erők okozta kártól megóvja az emberiséget


Márk 4:37–41

„ Akkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok újra meg újra becsaptak a csónakba, úgyhogy az kis híján megtelt . . . Ekkor [Jézus] felkelt, megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett . . . De ők szokatlanul nagy félelmet éreztek, és ezt mondták egymásnak: »Hát ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?«”


14. Feltámasztja a halottakat


Ján 5:28, 29

„Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő [Krisztus, a Király] hangját, és kijönnek.”


15. Megszünteti az Ádám bűne miatt örökölt halált


Jel 21:4

„letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak.”


16. Olyan világot hoz létre, amelyben valóban szeretik egymást az emberek


Ján 13:35

„ Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok [vagyis hogy várhatóan Jézus társai lesznek az égi Királyságban, vagy ennek a Királyságnak a földi alattvalói], ha szeretet van köztetek.”


17. Harmóniát teremt az emberek és az állatvilág között


Ézs 11:6–9

a farkas együtt időzik majd a báránnyal, a leopárd is a gidával heveredik le, a borjú és a fiatal sörényes oroszlán meg a hízott állat mind együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén és a medve legelészni fognak, együtt heverednek le kicsinyeik. Az oroszlán is szalmát fog enni, mint a bika. A kisded a kobra lyukánál fog játszadozni, és az elválasztott gyermek a mérges kígyó üregére teszi kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen.”


18. Paradicsommá alakítja a földet


Luk 23:43

„Bizony mondom neked ma, velem leszel a Paradicsomban.”


Ki az az ember, aki valaha is meg tudna valósítani ilyen dolgokat?

 

Egyedül Isten tudja elhozni azokat az állapotokat, amelyeket eredetileg szánt az emberiségnek.


Összefoglalva, az adott 3 kérdésre a Biblia, azaz Isten Szava szerinti válasz a következő:

 

Honnan jöttünk?  

Felelet: az embereket közvetlenül Isten teremtette.

 

 

Miért vagyunk itt?

Felelet: hogy cselekedjük az Isten akaratát.

 

 

Merre tartunk ?

Felelet: egy új világba - azaz - Isten Királyságába.

 


 

2010.11.08.

 

 


 

Asztali nézet